Regulamin korzystania z bloga

1. Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich Przedsiębiorca Magros Karolina Grobelna prowadzący działalność pod adresem ul. Poznańska 112, 62-510 Konin
NIP: 665 282 62 55 umożliwia nieodpłatne korzystanie ze strony internetowej („Blog”) będącej własnością Magrosbhp.pl, zamieszonej na domenie internetowej: Magrosbhp.pl, w tym z zawartych w niej materiałów i treści.

2. Blog jest także formą działalności przedsiębiorcy i teksty w nim zamieszczane mogą mieć formę reklamy lub promocji. Blog służy również wymianie opinii i poglądów pomiędzy Użytkownikami a Przedsiębiorcą.

3. Korzystanie z niniejszego Bloga jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu. W razie braku zgody na warunki Regulaminu dalsze korzystanie ze Blog nie jest dopuszczalne. Na Blogu nie można składać ofert, zamówień, czy zapytań ofertowych do Przedsiębiorcy lub prowadzić innego rodzaju handlu.

4. Prawa do Bloga jako całości przysługują Magrosbhp.pl, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości przysługują lub osobom trzecim, tj. osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom, których materiały i treści zgodnie z prawem są udostępniane przez Przedsiębiorcę na Blogu.

5. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na Blogu materiały i treści pochodzące od osób trzecich, korzystających z Bloga („Użytkownicy”), w szczególności w formie komentarzy. Umieszczając na Blogu materiały lub treści Użytkownik oświadcza, że przysługują mu do nich prawa autorskie oraz zezwala na ich bezterminową i bezwarunkową publikację w serwisie.

6. Moderatorzy Bloga zastrzegają sobie prawo do usuwania poszczególnych wpisów w Blogu, szczególnie w sytuacji, jeżeli naruszą one zasady współżycia społecznego, prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zawierają treści wulgarne lub obraźliwe. Podobnie, jeżeli są to treści natury erotycznej lub pornograficznej.
Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo (do, i) za pośrednictwem Administratora:
a. Usunięcia, niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających lub stanowiących reklamy innych podmiotów gospodarczych, ich produktów lub usług,
b. Usunięcia, niedopuszczenia do publikacji opinii niezwiązanych z tematyką wpisów oraz materiałów opublikowanych na Blogu.

7. Układ i kompozycja Bloga, zastosowane w nim elementy i rozwiązania graficzne oraz aplikacje znajdujące się na Blogu, stanowią własność Przedsiębiorcy, o ile nie jest wprost stwierdzone inaczej, i są przedmiotem ochrony prawnej.

8. Zawartość Bloga podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Wykorzystywanie bez zgody Przedsiębiorcy jakichkolwiek materiałów oraz treści zamieszczonych na Blogu może stanowić naruszenie praw autorskich. Jednak Użytkownicy Bloga mają prawo do korzystania z materiałów i treści udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie na własny użytek osobisty. Odbywa się to w celach zgodnych z przeznaczeniem Bloga oraz z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.

9. Komentarz pojawi się na stronie w momencie uzyskania akceptacji przez Administratora. Wyjątkiem są tu sytuacje, gdy zostanie w sposób automatyczny zakwalifikowany jako spam.

10. Przedsiębiorca wyraża zgodę na rozpowszechnianie materiałów i treści zamieszczanych na Blogu wyłącznie pod warunkiem wskazania w miejscu ich publikacji bezpośredniego adresu internetowego do podstrony Bloga, z której zostały powielone, wraz z informacją o ich pochodzeniu (adresem Bloga). W pozostałych przypadkach, w tym w przypadku niespełnienia ww. warunku Użytkownicy Bloga nie są uprawnieni do jakiegokolwiek rozpowszechniania, w tym zwielokrotniania, czy innego udostępniania, sprzedawania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu zawartości Bloga, zarówno w całości, jak i w części. W szczególności, nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez wcześniejszej pisemnej zgody Przedsiębiorcy.

11. W trakcie korzystania z Bloga w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są tzw. ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Użytkownik Bloga wyraża zgodę na ich przechowywanie przez Administratora na komputerze plików cookies. Pliki te nie ingerują w integralność systemu Użytkownika Bloga, a służą przede wszystkim do prowadzenia statystyk Administratora Bloga i dostosowania zawartości Bloga do preferencji użytkownika. Pliki cookies nie mają za zadanie zmiany konfiguracji komputera użytkowania i nie instalują złowrogiego oprogramowania. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z korzystaniem z Bloga.

12. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, do aktualności, dokładności treści, oraz by były dostępne nieprzerwanie. Jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z błędów, nieaktualności, nietrafności lub niedokładności i niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych materiałach i treściach.

13. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika materiałów i treści zamieszczonych na Blogu. Mają one charakter informacyjny, rozwojowy i nie mają charakteru porad.
Jednocześnie administrator zastrzega sobie między innymi prawo do: redagowania, skracania tekstów, bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

14. Reklamacje i uwagi, co do funkcjonowania Bloga oraz dostępnych materiałów i treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres e-mail: aneta@magrosbhp.pl

15. Przedsiębiorca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Regulaminu na Blogu, chyba, że zostanie to zaznaczone. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu dalsze korzystanie z Bloga nie jest dopuszczalne.
16. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści Regulaminu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

17. Przedsiębiorca i Administrator nie są stroną w konfliktach pomiędzy Użytkownikami Bloga

18. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Bloga, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Polityka prywatności

Informacja o Administratorze i gromadzeniu danych osobowych.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MAGROS Karolina Grobelna ul. Poznańska 112, 65-510 Konin.
 2. Administrator prowadzi blog pod adresem https://magrosbhp.pl/blog/ zwany w dalszej części Serwisem internetowym.
 3. Kontakt z Administratorem odbywa się za sprawą poczty e-mail, kontaktu telefonicznego z konsultantem lub listownie na adres MAGROS Karolina Grobelna, ul. Poznańska 112, 62-510 Konin.
 4. Obowiązująca definicja RODO dotyczy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Przetwarzanie danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych w celu dodania komentarza jest dobrowolne, jednak jest też niezbędne dla publikacji komentarza. W przypadku niepodania niezbędnych danych opublikowanie komentarza nie będzie możliwe.
 2. Zgodnie z Polityką Prywatności, Użytkownik to każda osoba fizyczna, która odwiedza Serwis lub w inny sposób korzysta z jego oferty.
 3. Użytkownik ma możliwość przeglądania Serwisu bez konieczności podawania swoich danych lub rejestracji chyba, że przepisy tego wymagają.
 4. Zgodnie z Polityką Prywatności, danymi osobowymi są wszystkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które udało się zidentyfikować, lub są możliwe do zidentyfikowania za sprawą jednego bądź kilku czynników. Dotyczy to między innymi IP urządzenia, identyfikatora internetowego, informacji gromadzonych za pomocą plików cookie lub danych o lokalizacji.
 5. Osoby dodające komentarz w Serwisie proszone są o dane, które są konieczne do opublikowania komentarza.
 6. Administrator do realizacji wykorzystuje i przetwarza niezbędne dane w postaci: nazwy “nick”, adresu e-mail oraz adresu IP.

 

Kwestie bezpieczeństwa

 1. Administrator wedle swoich możliwości stosuje oraz dobiera rozwiązania organizacyjne i techniczne, które w efekcie mają zapewnić właściwą ochronę w przetwarzaniu danych o charakterze osobowym. Administrator i osoby upoważnione posiadają pełen dostęp do baz danych.
 2. Administrator podejmuje działania niezbędne do zabezpieczenia Użytkownika i jego danych przed ich wyciekiem do nieuprawnionych podmiotów.
 3. Dane pozostające w rękach Administratora nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jednocześnie zabezpiecza on te dane przed osobami bez upoważnienia oraz przetwarzania lub sytuacjami mającymi naruszyć przepisy prawa.

 

Prawa użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje szereg praw, w tym dostępu do danych o sobie, ich weryfikacji, sprostowania, przetwarzania oraz usunięcia. Użytkownikowi przysługuje również prawo do bycia zapomnianym.
 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody zgodnie z przepisami RODO.
 3. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Organu Nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z adresem, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, kiedy uważa, że podczas przetwarzania danych Administrator naruszył przepisy RODO.

 

Cele przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora

 1. Przetwarzanie danych jest związane z realizacją zleceń/umów ze strony Administratora i jest zgodne z przepisami RODO (art.6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Wypełnienie zobowiązań prawnych i realizacja umów wynikających z Regulaminu i roili Administratora w związku z przepisami RODO.
 3. Celem gromadzenia i przetwarzania są również kwestie analityczne oraz statystyczne dotyczące aktywności Użytkownika dotyczące preferencji, funkcjonowania i zapotrzebowania na podstawie art.6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Celem jest również kwestie marketingowe lub własne, spersonalizowane świadczone zgodnie z przepisami RODO.
 5. Dochodzenie do roszczeń lub ich zabezpieczenie na podstawie przepisów RODO.
 6. Badanie aktywności Użytkownika, wyjście naprzeciw nowym potrzebom i dostosowanie posiadanej oferty do zmieniających się potrzeb oraz zainteresowań Użytkownika.
 7. Podnoszenie jakości świadczonych ofert i poszerzenia możliwości.